Tài chính ngân sách

   

Bộ Tài chính sẽ cung cấp số liệu ngân sách, nợ công, xuất nhập khẩu… hàng ngày

(TBTCO) - Từ 19/8, nhiều chỉ tiêu quan trọng như ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng, quản lý nợ công, chỉ số điều hành hải quan, thuế, hệ số tín nhiệm quốc gia... sẽ được Bộ Tài chính cung cấp hàng ngày theo thời gian thực để giúp Chính phủ, Thủ tướng kịp thời chỉ đạo, điều hành.

 

(TBTCO) - Từ 19/8, nhiều chỉ tiêu quan trọng như ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng, quản lý nợ công, chỉ số điều hành hải quan, thuế, hệ số tín nhiệm quốc gia... sẽ được Bộ Tài chính cung cấp hàng ngày theo thời gian thực để giúp Chính phủ, Thủ tướng kịp thời chỉ đạo, điều hành.

                                                                                                VGP

Thông tin trực tuyến về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách được thể hiện tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Ảnh: PV

>> Bước tiến mới của cuộc cách mạng số trong ngành Tài chính

Ngày 19/8, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được chính thức khai trương. Đồng thời, dịch vụ công thứ 1.000 cũng chính thức được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

"Kho" thông tin cập nhật hàng ngày phục vụ chỉ đạo điều hành 

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ là địa chỉ tin cậy cung cấp các nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục của Chính phủ, Thủ tướng, thành viên Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Các thông tin, số liệu được cập nhật, thu thập từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương; được phân tích và hiển thị trực quan trên các màn hình tại trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành dưới các dạng biểu đồ, đồ thị,… từ đó hỗ trợ đắc lực cho quá trình ban hành quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng và lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Thông qua các trang thiết bị và việc kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và trung tâm điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành là nơi lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, làm việc trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương và trực tiếp tới thực địa khi có yêu cầu.

Đặc biệt là, thông qua những "con số biết nói" hiển thị tại trung tâm, cho phép truy xuất được nguồn gốc, kiểm tra chéo thông tin, dữ liệu báo cáo; giúp lãnh đạo bộ, ngành, địa phương kiểm soát, đo lường hiệu quả hoạt động của cơ quan mình; lãnh đạo Chính phủ đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đến nay, đã có hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn  kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đồng thời, đã có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội. 

Ước tính, chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (chưa tính các chế độ báo cáo triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương và chỉ phục vụ mục tiêu chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành, địa phương) là khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Điện tử hoá 64 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính 

Liên quan đến các thông tin về tài chính ngân sách, Bộ Tài chính cho biết đã xây dựng trung tâm điều hành, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối thu thập, tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương theo quy định về Bộ Tài chính bằng đường điện tử; hệ thống này sau khi tích hợp chữ ký số sẽ dần thay thế các báo cáo định kỳ bằng giấy mà các đơn vị phải báo cáo Bộ Tài chính. 

Cụ thể, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ gồm: triển khai thử nghiệm và đã cung cấp 5 chế độ báo cáo về các lĩnh vực ngân sách nhà nước (NSNN), tài sản công, giá cả thị trường, đầu tư công, hải quan lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

                                                                                                 TT
                                                  Số liệu về tình hình ngân sách, nợ công... được báo cáo kịp thời phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: PV

Đến hết tháng 8/2020, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu hoàn thành điện tử hóa tối thiểu 14 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và hết năm 2020 phấn đấu thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo đảm bảo các yêu cầu điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các thủ tục đầu tư để xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành chia sẻ dữ liệu 15/15 chỉ tiêu Bộ Tài chính báo cáo lên Chính phủ với tổng cộng 25 biểu mẫu báo cáo, 104 kỳ dữ liệu lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

Ngoài những chỉ tiêu định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo lên Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành chia sẻ dữ liệu 5/9 bộ chỉ tiêu điều hành hàng ngày theo yêu cầu của Chính phủ gồm: các chỉ tiêu chính như NSNN, chỉ số giá tiêu dùng, quản lý nợ công, chỉ số điều hành hải quan, chỉ số điều hành cơ quan thuế, hệ số tín nhiệm quốc gia, thị trường chứng khoán... Các chỉ tiêu Bộ Tài chính cung cấp hàng ngày theo thời gian thực sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Nhóm chỉ tiêu về thu, chi NSNN phản ánh tình hình thực hiện dự toán NSNN  theo tháng, quý, năm. Trong đó một số chỉ tiêu được thực hiện hàng ngày, chi tiết đến từng tỉnh, thành phố. Các chỉ tiêu này giúp cho Chính phủ theo dõi sát tình hình kinh tế mà còn giúp Chính phủ hàng tháng dự báo trước những biến động về kinh tế vĩ mô, nhằm kịp thời ban hành các chính sách điều tiết, nhất là khi chỉ tiêu tăng trưởng GDP chỉ được công bố hàng quý và tài khoản quốc gia chỉ được công bố hàng năm.

Đối với nhóm chỉ tiêu về quản lý nợ công, Bộ Tài chính báo cáo các chỉ tiêu về nợ nước ngoài của quốc gia, các kết quả đánh giá chỉ số tín nhiệm của các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam. Qua đó giúp cho đánh giá đầy đủ, kịp thời chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia đang là chỉ tiêu quan trọng cần theo dõi, giám sát thường xuyên trong điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ.

Nhóm chỉ tiêu về xuất nhập khẩu hải quan, Bộ Tài chính cung cấp các báo cáo các chỉ tiêu phân tổ theo trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu chi tiết theo mặt hàng, thị trường, phương thức vận tải, loại hình kinh tế, khu vực kinh tế… 

Đối với lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính báo cáo hàng ngày về các chỉ tiêu liên quan đến thị trường chứng khoán: như các chỉ số chứng khoán; khối lượng cổ phiếu giao dịch; giá trị cổ phiếu giao dịch tổng giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu/GDP; giá trị trái phiếu niêm yết/GDP; số lượng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,...

Nguồn : http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-08-19/bo-tai-chinh-se-cung-cap-so-lieu-ngan-sach-no-cong-xuat-nhap-khau%E2%80%A6-hang-ngay-91166.aspx

Bài viết cùng chủ đề