Đặt câu hỏi

(Lưu ý : Các câu hỏi trùng lặp hoặc không rõ ràng có thể không được trả lời hoặc bị xóa bỏ !!! )

Danh sách câu hỏi

Phần mềm Quản lí HS(13/08/2018 | Phạm Thanh Loan)
Muốn chuyển dữ liệu của năm học cũ lên năm học mới thì làm như thế nào? Xin cảm ơn

    Đến / 1