Điều khoản bảo mật

Điều khoản bảo mật các ứng dụng của HanoiSoft  
Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng các ứng dụng của HanoiSoft hay các Mobile App của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật. Ứng dụng có được thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?
TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
Tài khoản hợp lệ để bạn truy cập vào hệ thống là tài khoản đã được chúng tôi cấp.
Khi bạn đăng ký sử dụng với chúng tôi, bạn thường cung cấp
- Tên, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác;
- Thông tin liên quan đến giao dịch, thông tin thẻ tín dụng trong trường hợp bạn muốn sử dụng bản trả phí có nhiều tính năng hơn;
- Thông tin bạn nhập vào hệ thống của chúng tôi khi sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như thông tin liên hệ khi bạn liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn theo thời gian để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, thông báo bắt buộc và các chương trình khuyến mãi.
THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
Đối với các ứng dụng App, hệ thống có thể tự động thu thập thông tin nhất định, bao gồm:
- Loại thiết bị di động bạn sử dụng
- ID thiết bị di động duy nhất
- Địa chỉ IP của thiết bị di động
- Hệ điều hành di động của bạn tùy theo các tính năng tài khoản của bạn được sử dụng.
- Vị trí hiện tại của bạn.
* Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng vị trí của bạn cho các mục đích nêu trên, bạn nên tắt dịch vụ vị trí cho ứng dụng di động trong cài đặt tài khoản hoặc trong cài đặt điện thoại di động và/hoặc trong ứng dụng di động.
BẢO MẬT DỮ LIỆU
Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu người dùng được cung cấp miễn là bạn sử dụng ứng dụng và trong một thời gian hợp lý sau đó.
Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp qua ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hanoisoft@hanoisoft.com.vn.
Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để ứng dụng hoạt động bình thường.
BẢO VỆ
Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì.
Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho các đối tượng khác nhau theo tài khoản và phạm vi sử dụng.
Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.
THAY ĐỔI
Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản.
Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi.
THỎA THUẬN
Bằng cách sử dụng các dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong chính sách bảo mật này.
Sử dụng cookie trên máy tính/thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin.
Ở Việt Nam, nếu bạn cư trú bên ngoài Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được chuyển giao, xử lý và lưu trữ theo tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam.
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng các ứng dụng của chúng tôi hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hanoisoft@hanoisoft.com.vn